ETI 304 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Hukuk Metinleri Çevirisi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ETI 304
Güz
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı
Dersin Amacı Öğrenciler bu derste gerek kaynak dilde gerekse erek dilde hukuk alanında kullanılan temel kavramları anlayıp, sözleşmeler ve yasalar gibi farklı türde hukuk metinlerini çevirebileceklerdir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Hukuk dilinin doğasını ve genel özellikleri, hukuk çevirisinde karşılaşılan zorlukların kaynaklarını açıklayabilecektir.
  • Farklı hukuk sistemlerinin temel ilkeleri ve yapısını karşılaştırabilecektir.
  • Hukuk çevirisinde karşılaşan zorluklara çözüm yollarını uygulayabilecektir.
  • Hukuk metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilecektir.
  • Farklı türde hukuk metinlerini erek dile çevirebilecektir.
  • Hukuk metinlerinde sık görülen üslupları ve terminolojiyi kullanabilecektir.
  • Bir özel alan çevirisi olan hukuk çevirisi için kaynakları etkin bir biçimde kullanabilecektir.
Tanımı Bu ders, öğrencilere çevirinin özel bir alanı olan hukuk çevirisini tanıtmayı amaçlamaktadır. Derste işlenen konular arasında hukuk dilinin doğası ve genel özellikleri, hukuk çevirisinde karşılaşılan zorlukların kaynağı ve hukuk metinlerinin eşdeğerliği gibi konular yer almaktadır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Hukuk Çevirisi Nedir? Çeviri El Kitabı: Belge Çevirileri by İsmail Boztaş. Giriş
2 Hukuk Dili ve Çevirisi "What’s so Special about Legal Translation?" Malcolm Harvey. Meta : journal des traducteurs / Meta: Translators' Journal, vol. 47, n° 2, 2002, p. 177-185. İngilizce ve Türkçe Hukuk Dillerinin Özellikleri: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. AyferAltay.
3 Hukuk Dili ve Çevirisi Anlaşmalarda kullanılan ana bölüm ve ortak öbekler. Çeşitli türdeki hukuk metinlerinin İngilizce ve Türkçe karşılaştırılması Chapter 2 from Translating Law by Deborah Cao. Published by Multilingual Matters,2007. Bir sonraki ders için metinlerin çevirisinin yapılması.
4 Kimlik kartları, doğum belgesi, evlilik cüzdanı. Anayasa Bir sonraki ders için metinlerin çevirisinin yapılması.
5 Oturma izni, çalışma izni, ölüm ilanı Bölünebilirlik Bir sonraki ders için metinlerin çevirisinin yapılması.
6 Diplomalar, transkriptler. Sözleşmenin Bütünlüğü. KÜÇÜK SINAV. Bir sonraki ders için metinlerin çevirisinin yapılması.
7 Tebligat, tahkim, tashih, dil, mücbir sebep. Bir sonraki ders için metinlerin çevirisinin yapılması.
8 Önşartlar, gizlilik, rekabet yasağı Bir sonraki ders için metinlerin çevirisinin yapılması.
9 ARA SINAV
10 Dava metinleri. Şahit ifadeleri Bir sonraki ders için metinlerin çevirisinin yapılması.
11 Kira anlaşması, vekalet Bir sonraki ders için metinlerin çevirisinin yapılması.
12 Evlilik anlaşması, rekabet sınırlayıcı anlaşma. KÜÇÜK SINAV. Bir sonraki ders için metinlerin çevirisinin yapılması.
13 Arama izinleri, vasiyet, özlük hakkı, heyet raporu Bir sonraki ders için metinlerin çevirisinin yapılması.
14 Sertifikalar, sigorta poliçeleri, araba kiralama anlaşması, mahkeme kararları. Bir sonraki ders için metinlerin çevirisinin yapılması.
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final sınavı

 

Dersin Kitabı Yukarıda belirtilen kitap bölümleri, sunumlar
Diğer Kaynaklar Çeşitli kaynaklardan özgün hukuk metinleri

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
20
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
12
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
18
Final / Sözlü Sınav
1
25
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Mütercim Tercümanlık alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek X
2 Mütercim Tercümanlık alanındaki kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek, X
3 Kaynak ve erek dillerin dilbilgisel, sözcüksel ve anlamsal yapılarını anlayabilmek ve kullanabilmek, X
4 Dilin toplumsal, coğrafi, tarihsel, biçemsel değişkelerinin işlevlerini ve anlamlarını tanımlayabilmek X
5 Kaynak ve erek dildeki farklı türdeki metinlerin küçük ve büyük ölçekli yapılarını, bağlaşıklığını, bağdaşıklığını, sosyal ve kültürel işlevlerini anlayabilmek, çözümleyebilmek ve bu tür metinleri üretebilmek X
6 Farklı uzmanlık alanlarına ilişkin geliştireceği kuramsal bilgi ve becerisini çeviri edimine aktarabilmek X
7 Kaynak dildeki metinleri anlayabilmek ve bu metinlerin anlamları ve işlevleriyle uyuşan kesit dili kullanarak erek dile aktarabilmek X
8 Çevirinin tüm süreçlerinde çeviri bellekleri, çevrimiçi kaynaklar, terim bankaları, imla ve dilbilgisi kontrolü, internet, terminoloji veri tabanı gibi mevcut teknolojileri etkin bir biçimde kullanabilmek ve bu alandaki gelişmeleri izleyebilmek
9 Çevirmenin toplumsal rolüne yönelik bilgi ve becerilerini kullanabilmek; iş hayatının gereksinimlerini ve iş profillerini izleyebilme bilgi ve becerisini kullanabilmek X
10 Çeviriye ilişkin aşamaları ve stratejilerini tanımlayabilmek, çeviri sürecinde karşılaşılan sorunları tanımlayabilmek ve bunların çözümlerine ilişkin yöntemler geliştirebilmek X
11 Çeviri sürecinde kararlar alabilmek, eleştiri yapabilmek ve yaratıcılık gösterebilmek X
12 Çeviri sürecinde gerekli kaynaklara erişebilmek ve kaynakları etkin bir şekilde çeviri sürecine dahil edebilmek X
13 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek
14 Hayat boyu öğrenme becerisi kazandırmak

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest