ETI 309 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Çağdaş Batı Edebiyatına Giriş
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ETI 309
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Yazın incelemesi, eleştirisi ve çevirisi için gerekli kavram ve terimleri incelemek, farklı kuramsal çerçevelerden bakışın yol açtığı farklı okumaları karşılaştırmak, yazın metinlerini incelemek ve yorumlamak.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yazın alanındaki temel kavram ve terimleri tanımlayabilecektir.
  • Yaratıcı bir yazı biçimi olarak yazın alanındaki ince ayrıntıları belirtebilecektir.
  • Batı yazını ve temel akımlarını betimleyebilecektir.
  • Modern yazın eleştirisi kuramlarını karşılaştırabilecektir.
  • Yazın metinlerini farklı bakış açılarından eleştirebilecektir.
  • Okuduğu yazın metinlerini çeviri amacıyla inceleyebilecektir.
Tanımı Bu derste yazın dünyasına açılan farklı penceler yoluyla bir metni çeşitli şekillerde okumanın ve yorumlamanın mümkün olduğu tartışılacak ve değişik eleştirel kuramların ışığında farklı yazın türleri incelenecektir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Yazın nedir?Yazın türleri: Spencer Holst’tan “Öykücü Zebra”
2 İngiliz Yazının kısa tarihçesi; öykünün öğeleri (konu, yapı ve ana düşünce) “Home” by Somerset Maugham
3 Amerikan Yazının kısa tarihçesi; öykünün öğeleri (karakter, olay örgüsü ve bakış açısı) “The Last Leaf” by O. Henry
4 Çağdaş düzyazı; öykünün öğeleri (dil ve biçem, ironi ve sembol) “The Story of an Hour” by Kate Chopin
5 Şiirin öğeleri (çatı, imgelem, söz sanatları, imgecilik ve kinaye, sözdizim, ses, ezgi, ölçü, yapı) çağdaş şiir
6 Dramanın öğeleri (konu karakter karşılıklı konuşma anafikir sahneleme) çağdaş drama
7 Yazın kuramı: biçimcilik ve yapısalcılık
8 Yazın kuramı: psikoanalitik kuram
9 Yazın kuramı: Marksist ve feminist kuram
10 Yazın kuramı: cinsiyet kuramı, tarihçilik, sömürgecilik sonrası
11 Yazın kuramı: yapısalcılık sonrası, modernizm sonrası
12 Yazın kuramı: dekonstrüksüyon
13 Yazın çözümleme
14 Yazın metni yazma
15 Genel değerlendirme
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Andrew Bennet and Nicholas Royle, An Introduction to Literature, Criticism and Theory, (Longman Publishers, 2009), ilgili makale, yazın metni ve power point sunumlar
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
5
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
15
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
25
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
5
2
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
22
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
1
15
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Mütercim Tercümanlık alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek
2 Mütercim Tercümanlık alanındaki kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek, X
3 Kaynak ve erek dillerin dilbilgisel, sözcüksel ve anlamsal yapılarını anlayabilmek ve kullanabilmek, X
4 Dilin toplumsal, coğrafi, tarihsel, biçemsel değişkelerinin işlevlerini ve anlamlarını tanımlayabilmek X
5 Kaynak ve erek dildeki farklı türdeki metinlerin küçük ve büyük ölçekli yapılarını, bağlaşıklığını, bağdaşıklığını, sosyal ve kültürel işlevlerini anlayabilmek, çözümleyebilmek ve bu tür metinleri üretebilmek X
6 Farklı uzmanlık alanlarına ilişkin geliştireceği kuramsal bilgi ve becerisini çeviri edimine aktarabilmek X
7 Kaynak dildeki metinleri anlayabilmek ve bu metinlerin anlamları ve işlevleriyle uyuşan kesit dili kullanarak erek dile aktarabilmek X
8 Çevirinin tüm süreçlerinde çeviri bellekleri, çevrimiçi kaynaklar, terim bankaları, imla ve dilbilgisi kontrolü, internet, terminoloji veri tabanı gibi mevcut teknolojileri etkin bir biçimde kullanabilmek ve bu alandaki gelişmeleri izleyebilmek
9 Çevirmenin toplumsal rolüne yönelik bilgi ve becerilerini kullanabilmek; iş hayatının gereksinimlerini ve iş profillerini izleyebilme bilgi ve becerisini kullanabilmek
10 Çeviriye ilişkin aşamaları ve stratejilerini tanımlayabilmek, çeviri sürecinde karşılaşılan sorunları tanımlayabilmek ve bunların çözümlerine ilişkin yöntemler geliştirebilmek
11 Çeviri sürecinde kararlar alabilmek, eleştiri yapabilmek ve yaratıcılık gösterebilmek
12 Çeviri sürecinde gerekli kaynaklara erişebilmek ve kaynakları etkin bir şekilde çeviri sürecine dahil edebilmek
13 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek
14 Hayat boyu öğrenme becerisi kazandırmak

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest