ETI 450 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Söylem Çözümlemesi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ETI 450
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, çeviri çalışmalarında söylem çözümleme yöntemlerini ve bunları uygularken gereken uygulamalı becerileri aktarmaktır. Dersler ve metin inceleme alıştırmaları aracılığıyla, bu ders, öğrencilere ayrıntılı metin bilgisi, söylem çözümleme yöntemleri, bunların kullanımı ve kullanışlıkları ve çağdaş çeviribilim araştırma konularıyla ilişkisini sunar.

The aim of this course is to provide comprehensive understanding of the use of discourse analytical methods with translation studies, and to convey the necessary practical skills required for their application. Through lectures and text analysis exercises, the course will provide students with deepened knowledge of text and discourse analytical methods, their respective uses and usefulness, and their relevance for the study of contemporary Translation studies research issues.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Dilbilimsel bakış açısıyla söylem çözümlemesindeki merkezi düşüncelere hakim olacaktır.
  • Söylem ile ne anlatılmak istendiğini açıklama ve söylemi oluşturan farklı açıklamalara hakim olacaktır.
  • Söylem çözümlemesindeki kuramsal düşünce ve eğilimleri bilecektir.
  • Çeviribilimdeki çağdaş konularla ilgili söylem ve söylem çözümleme yöntemlerini bağımsız ve eleştirel olarak uygulayabilecektir.
Tanımı Bu ders öncelikli olarak dilbilimsel kurama dayalı söylem çözümleme çalışmaları ile ilgilenir. Ders, ayrıca, konuyu betimleme ve bilgi yapısı ile sözcük dizilişindeki değişmeleri araştırmak için önceleme ve artalanlamaya kanıt sunmak için metinleri incelemeyi de kapsar.

This course deals with studying discourse analysis based primarily on linguistic theory. It also covers analyzing texts to indicate evidence for foregrounding and backgrounding to describe topic and to investigate word order variation and information structure.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Söylem çözümlemesi nedir Söylem çözümlemesinin kullanımları ‘Betimleyici’ ve ‘Eleştirel’ hedefler Johnstone, B. (2008) Discourse Analysis. Oxford: Blackwell Publishing. pp. 129.
2 Dilsel ulamlar, zihin ve dünya görüşleri Söylem, kültür ve ideoloji Johnstone, B. (2008) Discourse Analysis. Oxford: Blackwell Publishing. pp. 3653.
3 Söylem ve ideoloji Johnstone, B. (2008) Discourse Analysis. Oxford: Blackwell Publishing. pp. 5374.
4 Bağlam, metin ve sonuç İçerik çalışırken karşılaşılan sorunlar Söylem çözümlemesi Eleştirel söylem çözümlemesi Richardson, J. E. (2007). Analyzing Newspapers. New York: Palgrave Macmillan. pp. 1544.
5 Metinleri inceleme: dilsel incelemenin bazı kavram ve araçları Richardson, J. E. (2007). Analyzing Newspapers. New York: Palgrave Macmillan. pp. 4671
6 Metin inceleme konuları: tümce ve yantümceler arasındaki ilişkiler Anlamsal ilişkiler Dilbilgisel ilişkiler Fairclough, N. (2003). Analyzing Dicourse. London and New York: Routledge. pp. 87104.
7 Değişimin türleri Söz işlevleri Dilbilgisel kip Fairclough, N. (2003). Analyzing Dicourse. London and New York: Routledge. pp. 105119
8 Toplumsal olayların gösterimi Tümcecik birimleri: süreçler, katılımcılar, koşullar Dilbilgisel benzetim Fairclough, N. (2003). Analyzing Dicourse. London and New York: Routledge. pp. 134155
9 Kiplik Kiplik türleri Kiplik belirticileri Fairclough, N. (2003). Analyzing Dicourse. London and New York: Routledge. pp. 164171.
10 Değerlendirme Değerlendirme tümceleri Yükümlülük kipli tümceler Duyuşsal zihin süreci eylemli tümceler Değer varsayımları Fairclough, N. (2003). Analyzing Dicourse. London and New York: Routledge. pp. 171190.
11 Değerlendirme: aracı tutumlar Tutum türleri Etkileme Yargılama Beğenme Martin, J. R. & Rose, D. (2003). Working with Discourse. London: Continuum. pp. 2237
12 Tamamlayıcı tutumlar: değerlendirme Belirginleştirici odak Yumuşatıcı odak Martin, J. R. & Rose, D. (2003). Working with Discourse. London: Continuum. pp. 3743
13 Tutum kaynakları: Bağlantılandırma Yönlendirme Kiplik Ödünleme Martin, J. R. & Rose, D. (2003). Working with Discourse. London: Continuum. pp. 4465
14 Toplumsal ve söylemsel uygulamalar Richardson, J. E. (2007). Analyzing Newspapers. New York: Palgrave Macmillan. pp. 178196
15 Eylem ve kılıcılık Katılımcılar Süreçler Koşullar Richardson, J. E. (2007). Analyzing Newspapers. New York: Palgrave Macmillan. pp. 197208.
16 Olumlu kendi temsili Olumsuz öteki temsili Bizonlar kutuplaşması Richardson, J. E. (2007). Analyzing Newspapers. New York: Palgrave Macmillan. pp. 209219.

 

Dersin Kitabı Yukarıda listelenen kitap bölümleri, sunumlar
Diğer Kaynaklar Günlük gazeteler: başlıklar, haberler, köşe yazıları, düşünce yazıları.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
25
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
25
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
75
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
25
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
1
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
26
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
4
Final / Sözlü Sınav
1
40
    Toplam
165

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Mütercim Tercümanlık alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek X
2 Mütercim Tercümanlık alanındaki kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek,
3 Kaynak ve erek dillerin dilbilgisel, sözcüksel ve anlamsal yapılarını anlayabilmek ve kullanabilmek, X
4 Dilin toplumsal, coğrafi, tarihsel, biçemsel değişkelerinin işlevlerini ve anlamlarını tanımlayabilmek X
5 Kaynak ve erek dildeki farklı türdeki metinlerin küçük ve büyük ölçekli yapılarını, bağlaşıklığını, bağdaşıklığını, sosyal ve kültürel işlevlerini anlayabilmek, çözümleyebilmek ve bu tür metinleri üretebilmek X
6 Farklı uzmanlık alanlarına ilişkin geliştireceği kuramsal bilgi ve becerisini çeviri edimine aktarabilmek
7 Kaynak dildeki metinleri anlayabilmek ve bu metinlerin anlamları ve işlevleriyle uyuşan kesit dili kullanarak erek dile aktarabilmek
8 Çevirinin tüm süreçlerinde çeviri bellekleri, çevrimiçi kaynaklar, terim bankaları, imla ve dilbilgisi kontrolü, internet, terminoloji veri tabanı gibi mevcut teknolojileri etkin bir biçimde kullanabilmek ve bu alandaki gelişmeleri izleyebilmek
9 Çevirmenin toplumsal rolüne yönelik bilgi ve becerilerini kullanabilmek; iş hayatının gereksinimlerini ve iş profillerini izleyebilme bilgi ve becerisini kullanabilmek
10 Çeviriye ilişkin aşamaları ve stratejilerini tanımlayabilmek, çeviri sürecinde karşılaşılan sorunları tanımlayabilmek ve bunların çözümlerine ilişkin yöntemler geliştirebilmek
11 Çeviri sürecinde kararlar alabilmek, eleştiri yapabilmek ve yaratıcılık gösterebilmek
12 Çeviri sürecinde gerekli kaynaklara erişebilmek ve kaynakları etkin bir şekilde çeviri sürecine dahil edebilmek
13 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek
14 Hayat boyu öğrenme becerisi kazandırmak

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest