ETI 480 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Çeviride Kaybolmamak
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ETI 480
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders farklı disiplinlerin konusu olup çeviribilime de ilişkin olan temalar hakkında öğrencilerin farkındalığını artırmayı amaçlamaktadır. Öğrencilerin çokdisiplinli bir yaklaşımla çeviri ediminin farklı boyutlarını ve çevresel temalarını inceleyerek çeviri yetkinliklerini artırmaları beklenmektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Çeviride ergonominin önemini açıklayabileceklerdir
  • Çeviri piyasasındaki ergonomik koşulları gözlemleyerek ve araştırarak muhtemel sorunları tespit edebileceklerdir
  • Çeviri sürecinde ergonomiyi etkileyen fiziksel ve psikososyal unsurları açıklayabileceklerdir
  • Çeviri için sağlıklı bir çalışma ortamı yaratabileceklerdir
  • Ergonomik olmayan çalışma koşullarının çeviri performansına olası etkilerini belirleyebileceklerdir
Tanımı Bu ders çeviribilim ve ergonomi ilişkisini araştırma ve proje temelli olarak işlemektedir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Ergonomi nedir? Çeviribilim ve Ergonomi, Alan çalışması yönergesi ERGONOMIC WORKPLACE DESIGN FOR HEALTH, WELLNESS, AND PRODUCTIVITY edited by Alan Hedge. Chapter 1. “Introduction to Workplace Ergonomics and Issues of Health and Productivity in Computer Work Settings” Alan Hedge http://www.atanet.org/chronicle-online/featured/why-ergonomics-matters-to-professional-translators/ An Ergonomic Perspective of Translation - Maureen Ehrensberger‐Dow Chapter 18. The Handbook of Translation and Cognition, First Edition. Edited by John W. Schwieter and Aline Ferreira. Ergonomics of the translation workplace: Potential for cognitive friction Maureen Ehrensberger-Dow and Sharon O’Brien Translation Spaces 4:1 (2015), 98–118
3 Alan çalışması
4 Alan çalışması
5 Çeviri ortamında ergonomiyi etkileyen fiziksel ve psikososyal faktörler - Sınıf içi tartışma Çeviribilim ve Ergonomi - Sınıf içi tartışma
6 Öğrenci sunumları
7 Öğrenci sunumları
8 Çeviri çalışmaları
9 Çeviri çalışmaları
10 Çeviri çalışmaları
11 Çeviri çalışmaları
12 Değerlendirme
13 Değerlendirme
14 Öğrenci paneli
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Yukarıda belirtilen kitap bölümleri ve sınıfiçi yapılan egzersizler, öğrencilere sağlanan dönütler
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
2
50
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
80
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
20
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
17
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
2
35
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
1
30
    Toplam
165

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Mütercim Tercümanlık alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek X
2 Mütercim Tercümanlık alanındaki kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek, X
3 Kaynak ve erek dillerin dilbilgisel, sözcüksel ve anlamsal yapılarını anlayabilmek ve kullanabilmek, X
4 Dilin toplumsal, coğrafi, tarihsel, biçemsel değişkelerinin işlevlerini ve anlamlarını tanımlayabilmek X
5 Kaynak ve erek dildeki farklı türdeki metinlerin küçük ve büyük ölçekli yapılarını, bağlaşıklığını, bağdaşıklığını, sosyal ve kültürel işlevlerini anlayabilmek, çözümleyebilmek ve bu tür metinleri üretebilmek X
6 Farklı uzmanlık alanlarına ilişkin geliştireceği kuramsal bilgi ve becerisini çeviri edimine aktarabilmek X
7 Kaynak dildeki metinleri anlayabilmek ve bu metinlerin anlamları ve işlevleriyle uyuşan kesit dili kullanarak erek dile aktarabilmek
8 Çevirinin tüm süreçlerinde çeviri bellekleri, çevrimiçi kaynaklar, terim bankaları, imla ve dilbilgisi kontrolü, internet, terminoloji veri tabanı gibi mevcut teknolojileri etkin bir biçimde kullanabilmek ve bu alandaki gelişmeleri izleyebilmek
9 Çevirmenin toplumsal rolüne yönelik bilgi ve becerilerini kullanabilmek; iş hayatının gereksinimlerini ve iş profillerini izleyebilme bilgi ve becerisini kullanabilmek X
10 Çeviriye ilişkin aşamaları ve stratejilerini tanımlayabilmek, çeviri sürecinde karşılaşılan sorunları tanımlayabilmek ve bunların çözümlerine ilişkin yöntemler geliştirebilmek
11 Çeviri sürecinde kararlar alabilmek, eleştiri yapabilmek ve yaratıcılık gösterebilmek X
12 Çeviri sürecinde gerekli kaynaklara erişebilmek ve kaynakları etkin bir şekilde çeviri sürecine dahil edebilmek
13 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek
14 Hayat boyu öğrenme becerisi kazandırmak

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest