TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Program Yeterliliklerini görüntülemek için "Program Yeterlilikleri" başlığının altında yer alan sayıların üzerine geliniz.

Ulusal Yeterlilikleri görüntülemek için "Ulusal Yeterlilik Çerçevesi" başlığının altında (gri renk ile belirtilmiş) yer alan sayıların üzerine geliniz.

Temel Alan Yeterliliklerini görüntülemek için "Temel Alan" başlığının altında (turuncu renk ile belirtilmiş) yer alan sayıların üzerine geliniz.

Birden fazla Temel Alan ile ilişkilendirilmiş bölümlerde ilgili başlıklardan seçim yapıp o Temel Alana ait ilişkileri görüntüleyebilirsiniz.

Tabloda ilgili renk (gri, turuncu) ile boyanmış kutuların üzerine gelerek Program Yeterlilikleri - Ulusal / Temel Alan Yeterlilik ilişkisini görüntüleyebilirsiniz.

Temel Alan Program Yeterlilikleri Ulusal Yeterlilik Çerçevesi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Bilgi 1                            1Bilgi
 
Beceri 1                            1Beceri
2                            2
 
Yetkinlik (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme) 1                            1Yetkinlik (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme)
2                            2
3                            3
Yetkinlik (Öğrenme) 1                            1Yetkinlik (Öğrenme)
2                            2
3                            3
Yetkinlik (İletişim ve Sosyal) 1                            1Yetkinlik (İletişim ve Sosyal)
2                            2
3                            3
4                            4
5                            5
Yetkinlik (Alana Özgü) 1                            1Yetkinlik (Alana Özgü)
2                            2
3                             
4                             
5                             
 
Kategori Temel Alan Yeterliliği Program Yeterliliği
BilgiBeşeri bilimler alanında kazanılan yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren ders materyallerine, uygulamalı araç ve gereçlere, saha çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerine ve diğer kaynaklarda desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptirMütercim Tercümanlık alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek
Mütercim Tercümanlık alanındaki kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek,
Kaynak ve erek dillerin dilbilgisel, sözcüksel ve anlamsal yapılarını anlayabilmek ve kullanabilmek,
Dilin toplumsal, coğrafi, tarihsel, biçemsel değişkelerinin işlevlerini ve anlamlarını tanımlayabilmek
Çevirinin tüm süreçlerinde çeviri bellekleri, çevrimiçi kaynaklar, terim bankaları, imla ve dilbilgisi kontrolü, internet, terminoloji veri tabanı gibi mevcut teknolojileri etkin bir biçimde kullanabilmek ve bu alandaki gelişmeleri izleyebilmek
BeceriBeşeri bilimler alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanırKaynak ve erek dildeki farklı türdeki metinlerin küçük ve büyük ölçekli yapılarını, bağlaşıklığını, bağdaşıklığını, sosyal ve kültürel işlevlerini anlayabilmek, çözümleyebilmek ve bu tür metinleri üretebilmek
Farklı uzmanlık alanlarına ilişkin geliştireceği kuramsal bilgi ve becerisini çeviri edimine aktarabilmek
BeceriBeşeri bilimler alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygularÇevirmenin toplumsal rolüne yönelik bilgi ve becerilerini kullanabilmek; iş hayatının gereksinimlerini ve iş profillerini izleyebilme bilgi ve becerisini kullanabilmek
Yetkinlik(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme)Beşeri bilimler alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alırÇeviriye ilişkin aşamaları ve stratejilerini tanımlayabilmek, çeviri sürecinde karşılaşılan sorunları tanımlayabilmek ve bunların çözümlerine ilişkin yöntemler geliştirebilmek
Yetkinlik(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme)Sorumluluğu altında çalışanların ilgili alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlarÇeviri sürecinde kararlar alabilmek, eleştiri yapabilmek ve yaratıcılık gösterebilmek
Yetkinlik(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme)Beşeri bilimler alanındaki bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimi planlarÇeviri sürecinde kararlar alabilmek, eleştiri yapabilmek ve yaratıcılık gösterebilmek
Yetkinlik(Öğrenme)Beşeri bilimler alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirirÇeviri sürecinde kararlar alabilmek, eleştiri yapabilmek ve yaratıcılık gösterebilmek
Yetkinlik(Öğrenme)Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetirÇeviri sürecinde kararlar alabilmek, eleştiri yapabilmek ve yaratıcılık gösterebilmek
Yetkinlik(Öğrenme)Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirirHayat boyu öğrenme becerisi kazandırmak
Yetkinlik(İletişim ve Sosyal)Beşeri bilimler alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyarÇevirmenin toplumsal rolüne yönelik bilgi ve becerilerini kullanabilmek; iş hayatının gereksinimlerini ve iş profillerini izleyebilme bilgi ve becerisini kullanabilmek
Çeviriye ilişkin aşamaları ve stratejilerini tanımlayabilmek, çeviri sürecinde karşılaşılan sorunları tanımlayabilmek ve bunların çözümlerine ilişkin yöntemler geliştirebilmek
Yetkinlik(İletişim ve Sosyal)Beşeri bilimler alanı ile ilgili sorunlara yönelik olarak çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekler ve bu verileri ilgili alanda bulunan uzman olan ve olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşırÇevirmenin toplumsal rolüne yönelik bilgi ve becerilerini kullanabilmek; iş hayatının gereksinimlerini ve iş profillerini izleyebilme bilgi ve becerisini kullanabilmek
Çeviriye ilişkin aşamaları ve stratejilerini tanımlayabilmek, çeviri sürecinde karşılaşılan sorunları tanımlayabilmek ve bunların çözümlerine ilişkin yöntemler geliştirebilmek
Yetkinlik(İletişim ve Sosyal)Beşeri bilimler alanındaki çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılırÇeviriye ilişkin aşamaları ve stratejilerini tanımlayabilmek, çeviri sürecinde karşılaşılan sorunları tanımlayabilmek ve bunların çözümlerine ilişkin yöntemler geliştirebilmek
Yetkinlik(İletişim ve Sosyal)Bir yabancı dili kullanarak beşeri bilimler alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde)İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek
Yetkinlik(İletişim ve Sosyal)Beşeri bilimler alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanırÇevirinin tüm süreçlerinde çeviri bellekleri, çevrimiçi kaynaklar, terim bankaları, imla ve dilbilgisi kontrolü, internet, terminoloji veri tabanı gibi mevcut teknolojileri etkin bir biçimde kullanabilmek ve bu alandaki gelişmeleri izleyebilmek
Yetkinlik(Alana Özgü)Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşırMütercim Tercümanlık alanındaki kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek,
Çevirinin tüm süreçlerinde çeviri bellekleri, çevrimiçi kaynaklar, terim bankaları, imla ve dilbilgisi kontrolü, internet, terminoloji veri tabanı gibi mevcut teknolojileri etkin bir biçimde kullanabilmek ve bu alandaki gelişmeleri izleyebilmek
Çeviriye ilişkin aşamaları ve stratejilerini tanımlayabilmek, çeviri sürecinde karşılaşılan sorunları tanımlayabilmek ve bunların çözümlerine ilişkin yöntemler geliştirebilmek
Yetkinlik(Alana Özgü)Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgilerin uygulanması sürecinde etik değerleri gözetirHayat boyu öğrenme becerisi kazandırmak
Yetkinlik(Alana Özgü)Beşeri bilimler alanında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, sosyal adalet bilinci kazanır, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkarHayat boyu öğrenme becerisi kazandırmak
Yetkinlik(Alana Özgü)Beşeri bilimler alanında disiplinler arası araştırma ve inceleme yaparÇevirinin tüm süreçlerinde çeviri bellekleri, çevrimiçi kaynaklar, terim bankaları, imla ve dilbilgisi kontrolü, internet, terminoloji veri tabanı gibi mevcut teknolojileri etkin bir biçimde kullanabilmek ve bu alandaki gelişmeleri izleyebilmek
Çeviri sürecinde gerekli kaynaklara erişebilmek ve kaynakları etkin bir şekilde çeviri sürecine dahil edebilmek
Yetkinlik(Alana Özgü)Kalite yönetim ve süreçlerine uygun davranır ve katılırMütercim Tercümanlık alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek
Çeviri sürecinde gerekli kaynaklara erişebilmek ve kaynakları etkin bir şekilde çeviri sürecine dahil edebilmek