Bizi takip edin
|
EN

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık

Stajlar

                                                           İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

                                                             FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ

                                           İNGİLİZCE MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ

                                                                  STAJ YÖNERGESİ

Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

1-Bu yönerge, “İzmir Ekonomi Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin Üçüncü Bölüm, 14. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen, “Öğretim programlarında yer alan saha uygulaması, proje, dönem içi işbaşı eğitimi ve stajların yürütülmesi ve değerlendirmesine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.” hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

2-Bu Yönerge, İzmir Ekonomi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Lisans Programı öğrencilerinin yapacakları zorunlu stajlarının uygulama ilkelerini belirler. Bu yönerge İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Lisans programına kayıtlı öğrencilerin mezuniyete hak kazanabilmeleri için geçmeleri gereken ETIST 400 dersinin uygulama işlemlerini kapsar.

3-Bu yönergede anılan terimler ve anlamları aşağıdaki gibidir.

a)  Üniversite: İzmir Ekonomi Üniversitesi,

b)  Fakülte: Fen- Edebiyat Fakültesi,

c)  Yönetim Kurulu: Fen- Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulu,

d)  Bölüm: İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü,

e)  Bölüm Başkanı: İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Başkanı, 

g)  Bölüm Başkanlığı: İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Başkanlığı,

h)  Bölüm Staj Komisyonu: Bölüm Başkanı tarafından staj sorumlusu olarak görevlendirilen, biri staj komisyonu başkanı olmak üzere, kadrolu 3 öğretim elemanından oluşan komisyon,

i) Staj: Öğrencilerin eğitimleri kapsamında kuramsal ve uygulamalı derslerde edindikleri bilgi ve becerilerini gerçek çalışma ortamlarında uygulamalarını sağlayan 20 iş gününü kapsayan etkinlikler,

j) Staj Sorumlusu: Staj yapılan kurumda öğrencilerin stajından sorumlu kişi

k) Stajyer Öğrenci: Staj yönergesi ilkelerine göre staj yapan öğrenci,

l) Staj Dosyası: Staj çalışmaları sırasında düzenlenerek “Staj Komisyonu”na teslim edilecek dosya.

Staj Komisyonu

4-Stajın düzenlenmesi, eşgüdümü ve stajdaki başarının değerlendirilmesi Bölüm Staj Komisyonu tarafından yapılır.Üç öğretim elemanından oluşan Bölüm Staj Komisyonu, bölüm kadrosundaki öğretim elemanlarından Bölüm Başkanı tarafından atanır ve görevine, yeni bir öğretim üyesi ya da elemanı Bölüm Başkanı tarafından atanıncaya dek devam eder.

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Staj Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Ilgın AKTENER  - Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Gülden TANER YAVUZ - Üye

Öğr. Gör. Nilgün DUNGAN - Üye

Staj Komisyonunun görevleri

5-Staj Komisyonunun görevleri şu şekilde tanımlanmıştır:

a) Stajın bu yönergeye uygun olarak yürütülmesini sağlamak, 

b) Öğrencileri staj süreçleri konusunda bilgilendirmek,

c) Staj yapılacak işyerinin, eğitim programına uygunluğunu doğrulamak,

d) Staj sürecinde sorun yaşanması halinde öğrencilerin yaşadığı sorunlara çözüm üretmek,

e) Stajla ilgili resmî belgeleri onaylamak, düzenlemek ve saklamak ve üniversitenin ilgili birimlerine iletmektir.

f) “ETIST 400"  Zorunlu Staj ile ilgili işlemleri yürütmek.

g) Stajın bu yönergeye uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

h) Bölüm öğrencilerine staj ile ilgili duyuruları ulaştırmak,

i) Öğrenciler tarafından teslim edilen stajla ilgili resmî belgeleri,

Stajın Amacı
6-Stajın amacı, öğrencilerin, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü ile ilgili iş alanlarını tanımalarını ve işyerindeki uygulamaları öğrenmelerini, eğitim ve öğretim yoluyla edindikleri bilgi ve becerileri uygulayarak deneyim kazanmalarını sağlamaktır.

Staj Çalışmalarının Zorunluluğu
7-Her öğrenci pratik çalışma deneyimi kazanmak, uygulama yeteneklerini geliştirmek ve iş yaşamına uyum sağlamak amacı ile bu yönerge hükümleri uyarınca staj yapmak zorundadır. Zorunlu stajın yanında öğrencinin gönüllü staj da yapmayı arzu etmesi durumunda Üniversite kaza sigortasını ödeyerek öğrencilerin gönüllü staj yapmasını destekler.

Staj Dönemi ve Süresi
8-Öğrenciler zorunlu staja üçüncü sınıftan -beşinci dönem sonundan- itibaren başlayabilir. Zorunlu staj ders ve sınavların olmadığı güz ve bahar tatillerinde, yirmi işgünü (4 hafta) kesintisiz şekilde yapılmalıdır.

Stajın Yapılacağı Kurumlar

9-Bölüm öğrencileri, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü mezunu olan bir mütercim tercümanın çalışabileceği özel işletme (tercüme bürosu, basın yayın kuruluşları, yayınevleri…), kamu kurumu (bakanlıklar, Kültür Bakanlığına bağlı turizm büroları, TRT, vs), uluslararası dernek ve sivil toplum kuruluşlarında staj yapabilir. Staj etkinliği, yurtiçi ya da yurtdışındaki kuruluşlarda gerçekleştirebilir.

10-İzmir Ekonomi Üniversitesinde İzmir Ticaret Odası’nın desteği ile “Garantili Staj Uygulaması” vardır. Öğrenci arzu ederse bu uygulamaya dahil olmak için başvurabilir. Garantili Staj Uygulamasının öğrenci için bağlayıcılığı yoktur. Başka seçeneklerin çıkması durumunda öğrenci stajını başka bir kurumda yapmayı tercih edebilir.

11-Öğrenci kendi bulduğu işletmede zorunlu stajına başlamadan önce Staj Komisyonunun onayını almak zorundadır.

12-Normal şartlarda staj yüz yüze yapılmaktadır. 2020 yaz dönemi itibariyle pandeminin oluşturduğu olağanüstü koşullar sebebiyle stajların online da yapılabilmesi öngörülmüştür. Bu konudaki karar Üniversite senatosunun belirleyeceği tedbirler doğrultusunda değişebilir.

Staja Devam Zorunluluğu

13-Staja devam zorunludur. Öğrencinin staja devam durumu, staj sorumlusu tarafından doldurulan “Stajyer Değerlendirme Formu”nda beyan edilir. Mücbir sebeplerden ötürü öğrenci toplam staj süresinin %10’u kadar mazeretli devamsızlık yapabilir. Bu durumda öğrencinin mazeretini İzmir Ekonomi Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esaslarına göre belgelemesi gerekmektedir. Toplam staj süresinin %10’undan fazla devamsızlık yapılması durumunda öğrencinin staj notu “Başarısız” (U=unsuccessfull) olarak işlenir ve staj tekrarı öngörülür. Staj sırasında öğrenci günlük çalışma saatlerine uymak zorundadır ve bu saatler işyerindeki staj sorumlusu tarafından belirlenir.

Staja Başvuru

14-Zorunlu stajını yapacak olan öğrenciler, staj yapacağı kurum ve tarih aralığını belirten, işyeri tarafından kaşe ve imzayla onaylanmış ve staj komisyonu üyelerinden herhangi biri tarafından imzalanmış “Staj Kabul Formu”, Kimlik fotokopisi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya e-devletten alınmış nüfus sureti de olabilir) ve Genel Sağlık Sigortası Beyanını Kariyer Yönlendirme Merkezine stajın başlamasından en az iki hafta önce iletmelidir. 

Staj Belgeleri

15-Stajyer Değerlendirme Formu: İşyeri staj sorumlusu tarafından doldurulan, staj süresince yapılan çalışmaları belirli ölçütlere göre değerlendiren ve öğrencinin başarılı olup olmadığını belirten basılı belgedir. Bu belgenin öğrencinin stajı sona erdikten sonra staj sorumlusu tarafından Staj Komisyonuna doğrudan gönderilmesi ya da öğrenci tarafından kapalı zarf içinde ulaştırılması gerekir.

16-Staj Yeri Değerlendirme Formu: Öğrencinin staj yaptığı kurumla ilgili olarak komisyona dönüt sağladığı bir formdur. Staj dosyasının içinde komisyona teslim edilecektir ve staj sorumlusunun onay ve imzası gerekmemektedir.

17-Staj Dosyası: Stajyer öğrencilerin staj çalışmaları hakkında Kariyer Yönlendirme Merkezi tarafından belirlenecek formata uygun olarak düzenleyeceği dosyadır. Staj dosyası İngilizce hazırlanmalı, bütün sayfaları işyerince kaşelenmiş ve imzalanmış olmalıdır.

18-Staj Dosyası ve diğer formlar stajın bitiminden itibaren bir hafta içinde Staj Komisyonuna iletilmelidir.

19-Staj Komisyonu dosyanın içeriğini ve Stajyer Değerlendirme Formunu inceleyerek öğrencinin ETIST 400 Zorunlu Staj dersinden başarılı olduğuna ya da olmadığına kadar vererek OASIS üzerinden staj dersinin notunu günceller.

Söz konusu belgelerin hepsine Üniversite’nin Kariyer Yönlendirme Merkezi web sayfasından ulaşılabilir.

Staj Yapan Öğrencilerin Sorumlulukları:

20-Staj yapan öğrencinin sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

a) Öğrenciler bölüm tarafından hazırlanan staj programına uymak zorundadırlar. Staj Komisyonunun onayını almadan staj yapacakları kuruma karar veremez; staj dönemlerini ve yapacakları kurumu değiştiremezler.

b) Öğrenci stajın gereği olan görevleri zamanında ve eksiksiz yapmak zorundadır.

c) Staj yapan her öğrenci staj yaptığı kurumun çalışma, disiplin ve güvenlik kurallarına uymak zorundadır.

d) Öğrenciler kullanılan mekân, alet, malzeme ve gereçleri özenle kullanmakla yükümlüdürler.

e) Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden doğan her türlü sorumluluk öğrencilere aittir. Gerekli görülen durumlarda öğrenciler hakkında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca işlem yapılır.

f) Staj sırasında öğrenciler kıyafetle ilgili kurallara ve kurum personelinin uymak zorunda olduğu mevzuata uyarlar.

g) Öğrenciler zorunlu stajları sonunda staj raporunu gerekli belgelerle birlikte Staj Komisyonunun belirlediği formatta hazırlayarak stajın bitiminden sonra bir hafta içinde komisyona teslim etmek zorundadır.

 

ÖZET

Staj Aşamaları/Adım adım staj prosedürü

1- Staj yapılacak kuruma karar verilerek staj yapılacak yerden kabul alınması (Şifahen alınan kabul yeterlidir.).

2- Staj komisyonundan staj yapılacak kurum hakkında onayın alınması (Mail atarak komisyon üyelerinden herhangi birine danışılabilir.).

3- Staj Kabul Formu’nun doldurulması. Bütün formlar bu adresten temin edilebilir: (https://kariyer.ieu.edu.tr/tr/formlar). Bu formun iş yerine imzalatılması ve kaşelenmesi gerekmektedir.

ÖNEMLİ NOT: Pandemi sürecinde formun staj komisyonu üyelerince imzalanması gereken kısmı boş kalacaktır. Staj komisyonunun onayı belge üzerinde değil, dijital ortamda komisyon ve Kariyer Merkezi arasındaki yazışmalarla gerçekleşir. Dördüncü basamağı yaptıktan sonra staj komisyonu Kariyer Merkezine e-posta atarak staj yeri onaylanacaktır.

4- "@std.ieu.edu.tr" uzantılı mail adresini kullanarak aşağıdaki belge ve formların  adresine yollanması:

  • Staj başvuru formu
  • Kimlik fotokopisi (Nüfus Cüzdanı veya Ehliyet) veya e-devletten alınmış nüfus sureti
  • Genel Sağlık Sigortası Beyanı (https://kariyer.ieu.edu.tr/tr/formlar)

UYARI! Staj yapılacak kurum, staj süresince sigorta priminin üniversite tarafından ödeneceğini veya stajın zorunlu olduğunun belgelendirilmesini talep ederse Kariyer Yönlendirme Merkezi ana sayfasında yer alan ZORUNLU STAJ ONLINE BAŞVURU FORMU doldurulmalıdır.  Talep edilen belgeler sonraki gün saat 13:30’dan sonra Kariyer Yönlendirme Merkezinden alınabilir.

Sorular için adresine yazmak suretiyle Kariyer Merkeziyle iletişime geçilebilir.

Staj ile ilgili konularda staj@ieu.edu.tr adresine mail gönderebilirsiniz.

       

SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.