Bizi takip edin
|
EN

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık

Yandal Yönergesi

Amaç

Madde 1-(1) Yan Dal programının amacı, ana dal lisans programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin ilgi duydukları belirli bir konuda bilgilenmelerini sağlamaktır.

(2) Yandal Programı, ana dal lisans programlarını başarıyla yürüten öğrencinin, öngörülen şartları sağlaması kaydıyla, belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi alıp başarılı olması halinde diploma yerine geçmeyen bir belge (yandal sertifikası) alabilmelerini sağlayan programdır. Yan Dal programı ayrı bir lisans programı anlamı taşımaz.

Kapsam

Madde 2-(1)  Bu Yönerge, İzmir Ekonomi Üniversitesinde yürütülmekte olan yandal programlarına ilişkin başvuru, kayıt, kabul, eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Tanımlar

Madde 3- (1) Bu yönergede geçen

  1. AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
  2. Bölüm Başkanı: İzmir Ekonomi Üniversitesi akademik bölümlerinin başkanlarını,
  3. ÇAP: İzmir Ekonomi Üniversitesi ikinci anadal, çift anadal programlarını

 ç)     GNO:  Genel Not Ortalamasını

  1. İlgili fakülte/yüksekokul kurulu: İzmir Ekonomi Üniversitesine bağlı fakülte ve yüksekokulların fakülte ve yüksekokul kurullarını,
  2. İlgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu: İzmir Ekonomi Üniversitesine bağlı fakülte ve yüksekokulların yönetim kurullarını,
  3. Mütevelli Heyet: İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyetini
  4. Senato: İzmir Ekonomi Üniversitesi Senatosunu

ğ)     Üniversite/İEÜ: İzmir Ekonomi Üniversitesini,

  1. YDP: İzmir Ekonomi Üniversitesi Yan Dal Programı’nı

ı)      Yüksekokulu Müdürü: İzmir Ekonomi Üniversitesi bünyesindeki yüksekokulun müdürünü,

ifade eder.

Dayanak

Madde 4-(1)  Bu yönerge, 22/1/2013 tarih ve 28536 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İzmir Ekonomi Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve 24.04.2010 tarih ve 27561 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yan Dal Programı

Madde 5 – (1) YDP kontenjanları ilgili fakülte/yüksekokul kurullarının önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

(2) Yan Dal Programı lisans öğrencileri için en az 30 AKTS kredisinden oluşur.

(3) YDP için ayrı transkript düzenlenir. Dönem ve genel not ortalamaları ayrı ayrı hesaplanır.

Başvuru ve Kabul Koşulları

Madde 6 –(1) YDP'ye, anadal lisans öğreniminin en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılı başında; başvurabilir.

(2) Başvuru kontenjan ve koşulları Fakülte/Yüksekokullar tarafından başvuru tarihlerinden önce ilân edilir ve başvurular akademik takvimde ilan edilen tarihlerde yapılır.

(3) Her hangi bir öğrencinin YDP'ye başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar anadal programında 1. sınıfın bahar dönemi sonunda en az 50 AKTS, 2.sınıfın güz dönemi sonunda en az 75 AKTS, 2. sınıfın bahar dönemi sonunda en az 110 AKTS, 3. sınıfın güz dönemi sonunda en az 135 AKTS’lik ders alması ve aldığı tüm dersleri başarması; Genel Not Ortalaması (GNO)'nın 4,00 üzerinden en az 2.50 olması gerekir.

(4) Başvurular, o programın yürütüldüğü ilgili yönetim kurulları tarafından değerlendirilir.

(5) ÇAP ve YDP’ye kabul edilecek yıllık toplam yeni öğrenci sayısı; Hukuk, tıp ve sağlık programları ile mühendislik programları hariç olmak üzere, çift anadal yapılacak programların kontenjanları programların kontenjanının %20’sinden az olmamak üzere ilgili fakülte/yüksekokul kurullarının önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

(6) İlgili kurulların önerisi ile, Yandal yapılabilecek bölüm/programlar için toplam kontenjanlar belirlenirken, Fakülte/Yüksekokul bazında kontenjan belirlenebilir. Belirlenen Fakülte/Yüksekokul kontenjanının, ilgili yıl/dönemde yapılan başvurulara göre doldurulamaması halinde boş kalan kontenjanlara başarı sıralamasına göre diğer Fakülte/Yüksekokul öğrencilerinden başvuru kabul edilebilir.

Kayıt

Madde 7-(1)  YDP'ye kabul edilen öğrenciler ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulunda görüşülerek kesinleşir.

(2) YDP'ye kayıt olmaya hak kazanan öğrenciler ilan edilen tarihler arasında kayıtlarını yaptırırlar.

(3) Aynı anda ÇAP ile YDP’ye kayıt yapılabilir.

 

Programın Uygulanması

Madde 8-

(1)YDP, ilgili bölüm tarafından yürütülür.

(2) Öğrencilerin YDP’de alacakları dersleri belirlemek ve bu derslerin alınacağı dönemleri planlamada yardımcı olmak üzere ilgili bölüm başkanı/ Yüksekokulu Müdürü tarafından YDP Koordinatörü görevlendirilir. YDP Koordinatörü öğrencilerin anadal lisans programı danışmanları ile iletişim kurarak öğrencilerin yönlendirilmesini sağlar.

(3) YDP kapsamında alınacak dersler ilgili bölüm tarafından kararlaştırılır. İlgili fakülte/yüksekokul kurullarının önerisi üzerine Senato tarafından onaylanır.

(4) YDP başvurusu kabul edilen öğrenci, YDP kapsamında, Senato tarafından belirlenmiş olan dersleri almak ve bu dersleri başarmak zorundadır. Alacağı derslerle ilgili olarak YDP Koordinatörü'nün onayı alınır. YDP kapsamında alması öngörülen krediden fazla ders alabilir. Öğrenciler, fazladan aldıkları dersleri başarmakla yükümlüdürler.

(5) Öğrencinin dönemde alacağı ders yükü 22/1/2013 tarih ve 28536 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İzmir Ekonomi Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde belirtilmektedir.

İzinli Sayılma

Madde 9-(1) Anadal programında kayıt donduran öğrenciler, YDP’de de izinli sayılırlar.

(2) YDP’de dersin açılmaması ve/veya dersin çakışması gibi nedenlerle ders alamayacak olan öğrencilere, YDP’yi veren ilgili fakülte/yüksekokulun yönetim kurulu kararı ile dönem izni verilebilir.

 

Başarı, Mezuniyet ve Kayıt Silme

Madde 10- (1) Kayıtlı olduğu YANDAL’da öngörülen tüm dersleri alıp bu derslerin tümünden başarılı olan, varsa stajlarını başarı ile tamamlayan, genel not ortalaması en az 2,00 olan ve diğer yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciye, Yan Dal Sertifikası verilir.

(2) Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak YDP’yi bitiremeyen öğrencilere ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurullarının kararı ile en fazla iki yarıyıl ek süre tanınır.

(3) İlgili alanda YDP bulunması ve Yan Dal Programı Yönergesi’nde belirtilen kabul koşullarının sağlanması halinde ÇAP’dan ayrılan öğrenciler kontenjan koşulu aranmaksızın YDP’ye geçebilirler. Bu durumda, YDP’de yer alan ÇAP programında iken alınan dersler Yan Dal transkriptine aktarılır. ÇAP’dan ayrılan bir öğrenci, bir YDP’nin tüm gereklerini yerine getirmişse Yan Dal Sertifikası almaya hak kazanır.

(4) YDP’den ayrılarak ilgili koşulları sağlamak kaydıyla ÇAP’a kabul edilen öğrencilerin YDP’de aldıkları dersler ÇAP'na sayılabilir.

(5) (Değişik SK 28.04.2016-274/A4-MH 03.05.2016-18) (Değişik: SK: 17.08.2012-196/A-4) Öğrenciler YDP’yi kendi istekleri ile bırakabilirler. Yandal programından kayıt sildiren öğrenci, aynı yandal programına tekrar kayıt yaptıramaz.

(6) Anadal programında genel not ortalaması, 4,00 üzerinden 2,29’un altına düşen öğrencilerin YDP’den kaydı silinir.

(7) YDP’de, izin almadan iki dönem üst üste ders almayan öğrencinin YDP’den kaydı silinir.

 (8) Her ne sebeple olursa olsun YDP’den kaydı silinen öğrencinin istemesi ve danışmanının uygun görmesi halinde, bu programda başarılı olduğu dersler, not ortalamasına katılmadan (NI) anadal transkriptine aktarılır.

Diğer Hükümler

Madde 11- (1) Anadal programında öğrenimleri devam ettiği sürece, öğrencilerden YDP dersleri için ilave ücret alınmaz. Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak YDP’yi bitiremediği için iki yarıyıl ek süre tanınan burslu/indirimli öğrencilerin, bursları/indirimleri, verilen ek süre boyunca aynı oranda devam eder. 

(2) Yaz Okulunda alınan YDP dersleri için ücret alınır. Yaz Okulunda açılan derslerin ücretleri her yıl için Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

Yürürlükten kaldırılan yönerge

MADDE 12 – (1) 14.07.2010 tarih ve 154-A12 sayılı Senato kararı ve 03.08.210 tarih ve 68/10 sayılı Mütevelli Heyet kararıyla yürürlüğe giren Yandal Programı Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.  

Yürürlük

Madde 13- (1) Bu yönerge, Mütevelli Heyet tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 14- (1) Bu yönerge hükümlerini İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü yürütür.

Bu yönerge 08.01.2020 Tarihli 380-A/15 sayılı Senato kararı ve 15.01.2020 tarihli 31 sayılı Mütevelli Heyet kararıyla yürürlüğe girmiştir.

SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.