Bizi takip edin
|
EN

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık

Dersler


TURK 100  Türk Dili

Bu derste, öğrencilerin yazılı ve sözlü iletişim araçlarını etkili ve doğru şekilde kullanması üzerinde durulacaktır. Derste anlama, anlatma, okuma ve yazma etkinliği üzerinde çalışma yapılarak, çeşitli sözlü ve yazılı anlatım türleri irdelenecek ve eleştirel bir bakış açısıyla incelenecektir. Yazılı anlatımın temeli olan noktalama işaretleri ve yazım kuralları sezdirilecek, etkili ve sağlam ifade için bu kuralların doğru kullanımı sağlanacaktır. Sözlü anlatımda ise öğrenci, beden dilini kullanma, vurgu ve tonlamaya özen gösterme, sunum yapma teknikleri gibi konularda donanımlı bir hale getirilecektir.


IUE 100  Oryantasyon ve Kariyer Planlama

Bu ders, öğrencilerin üniversite hayatı ve kariyer hedefleri için gerekli becerileri tanımalarına yardımcı olacaktır. Bu beceriler arasında öz farkındalık, hedef belirleme, zaman yönetimi, etkili iletişim, farkındalık ve analitik düşünme yer alır. Ders ayrıca öğrencilerin bağımlılık ve zorbalık gibi sorunlara karşı farkındalıklarını da artıracaktır.


ETI 123  Çeviriye Giriş I

Bu derste çeviri konusunda belli bir bakış açısı oluşturmak amacıyla kısa bir tarihçe sunularak çeşitli kuram ve kavramlar tartışılacaktır. Çeviri sürecinde kullanabilecek farklı yöntem ve kaynaklar tanıtılacak, tartışılacak ve uygulanacaktır.


ETI 117  Sözlü İletişim Becerileri

Bu ders, öğrencilere, dinleyiciler ile iyi ilişki kurma, empatiyle dinleme, söylem yapısı oluşturma, doğru telaffuz ve beden dilini etkin kullanma gibi temel konuşma becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır.


ETI 125  Dil ve Toplum

Bu ders dil ve toplum arasındaki ilişkiyi irdelemek, toplumsal yapının dil, dilin de toplumsal yapı üzerindeki etkilerini tartışmak ve dilin toplum hayatındaki rolüne ilişkin gözlemler ve tartışmalar yapılabilmesini sağlamak amacını taşımaktadır.


ETI 121  İngilizce Kompozisyon/Yazı Becerisi

Bu ders, farklı amaçlarla yazılan kompozisyon türlerini inceleme ve yazma sürecinin aşamalarını irdeleme yoluyla bu süreçte kullanılabilecek değişik kaynaklara erişim yollarına ve yazmada izlenebilecek yöntemlere odaklanır.


SFL 121  Zorunlu Yabancı Dil I


SFL 122  Zorunlu Yabancı Dil II


ETI 124  Çeviriye Giriş II

Bu ders, hem süreç hem de ürün olarak çevirinin farklı yönlerine değinerek öğrencilerin çevirmenlik mesleği hakkında temel bir bakış açısı kazanmasına destek olmak için tasarlanmıştır.


ETI 108  Eleştirel Okuma

Derste eleştirel düşünme ve etkili okuma pratiklerini geliştirmek üzere çeşitli metinler üzerinden okumalar yapılacak, metinlerde açık ya da örtük şekilde bulunan ideolojiler tartışılacaktır.


HIST 100  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Dersin içeriği, Atatürk önderliğinde Türk milletinin geçirdiği inkılap tarihini kapsamaktadır. Osmanlı Devleti'nin yıkılış sebepleri irdelenerek, fiilen yok olmuş bir devletten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nasıl kurulduğu belgeler ışığında değerlendirilmektedir. İlke ve inkılapların anlamı ve önemi üzerinde durularak yakın dönem tarihimiz aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Geçmişten günümüze küresel sorunlar ve olası çözümleri tartışılmaktadır.


ETI 116  Çevirmenler İçin Türkçe

Bu derste, Türkçenin sorunlarını tarihsel ve toplumsal bağlamı içinde tartışılacak, aynı zamanda Türkçenin yazımına ve kullanımına ilişkin kurallar incelenecektir.


ETI 114  Karşılaştırmalı Dil ve Kültür Çalışmaları

Derste resmî dili İngilizce olan çeşitli ülkelerin ve Avrupa Birliği'nin tarihi, ekonomik yapısı, genel nüfus yapısı, toplumsal ve siyasal yapısı ve dilsel özellikleri gibi konular işlenecektir. Söz, lehçe ve şive farklılıkları, deyimler, argo sözcükler, sözdizimi, günlük konuşma dili, mesleki dil gibi başlıklar da dersin konusu olacaktır. Farklı kültürler metinlerle ve görsel-işitsel kaynaklarla incelenecek ve bu kültürler Türkiye bağlamıyla karşılaştırılacaktır. Öğrenciler bu ders kapsamında ders kitabını izleyecek, araştırma yazıları okuyacak, kütüphanede ve internet ortamında araştırmalar yapacak, söz konusu kültürlerle ilgili güncel gelişmeleri takip edeceklerdir.


ETI 201  Sözcükbilimi

Derste öncelikle sözcük konusu irdelenerek incelenecektir.Çeşitli kök/ekler yoluyla sözcüklerin anlamını tahmin etme becerileri arttırılarak, yapılan çevirilerle sözcük kullanımlarının doğru olması denetlenecektir.


ETI 217  Bilgisayar Destekli Çeviri Çalışmaları

Bu ders, çeviri piyasasında önemli yeri bulunan çeviri araçları, çeviri bellek sistemleri, sözlü çeviri teknolojileri, çeviride arama motorlarının ve bütünce kullanımı, bilgisayar çevirisi, Microsoft Office uygulamaları ve Google araçları gibi konulara odaklanır.


SFL 221  Zorunlu Yabancı Dil III


ETI 213  Edebiyatta Temel Kavramlar

Bu derste, farklı türlerdeki yazın eserleri incelenecek, metinler çözümleme amaçlı tartışılacak, ayrıca tarih, kültür ve yazın arasındaki etkileşim araştırılacaktır.


ETI 215  İngilizce-Türkçe Karşıtsal Çözümleme Çalışmaları

Bu ders, İngilizce ve Türkçedeki farklı sözdizimsel yapıların anlam ve işlevlerini araştırmayı hedeflemektedir.


ETI 219  Bilimsel Metin Okuma ve Yazma

Bu derste bilimsel metinler tür olarak incelenecek, farklı metinler üzerine okumalar gerçekleştirilecek, bilimsel yazının basamakları incelenecek ve çeviribilim alanında bilimsel bir araştırma tasarlanarak araştırma önerisi yazılacaktır.


ETI 319  Çeviri Kuramı

Bu ders hem kuramsal hem uygulama temelli olarak gerçekleştirilmektedir. Derste, çevirmenin tercihlerini etkileyen çeşitli kuramsal konular ele alınacak ve ders sırasında çeşitli çeviri etkinlikleriyle öğrencilerin problem çözme ve eleştirel düşünebilme becerileri geliştirilecektir.


ETI 311  Ekonomi Metinleri Çevirisi

Bu ders kapsamında öğrencilere çevirinin özel bir alanı olan ekonomi metinleri çevirisi tanıtılmaktadır. Ekonomi metinlerinin yapısı ve genel özellikleri, ekonomi metinlerinin çevirisinde karşılaşılan zorlukların kaynağı ve terminoloji kazanımı gibi konular irdelenen temel noktalardır.


SFL 1013  İkinci Yabancı Diller I


ETI 313  Hukuk Metinleri Çevirisi

Bu ders, öğrencilere çevirinin özel bir alanı olan hukuk çevirisini tanıtmayı amaçlamaktadır. Derste işlenen konular arasında hukuk dilinin doğası ve genel özellikleri, hukuk çevirisinde karşılaşılan zorlukların kaynağı ve hukuk metinlerinin eşdeğerliği gibi konular yer almaktadır.


ETI 337  Ardıl Çeviri I

Öncelikle ardıl çevirinin esasları gözden geçirilecektir. İkinci haftadan itibaren, bir kuramsal konu gözden geçirilerek daha sonra tüm öğrencilerden belirtilen disiplinler ve konulara yönelik kısa metinler oluşturarak getirmeleri beklenmektedir. Her bir metinde en az 5 teknik kelime ve referans listesi de sunulacaktır. Öğrenciler ders veren öğretim elemanının rehberliğinde bağımsız/çiftler halinde/grup halinde çalışacak ve ödevlerini zamanında teslim edecektir.


SFL 321  Zorunlu Yabancı Dil V


SFL 421  Zorunlu Yabancı Dil VII


SFL 201  İkinci Yabancı Diller III


POOL 006  GED - Toplumsal Bilinç ve Etik Değerler


ETIST 400  Staj (4 hafta)

Staj, bölümün uygun gördüğü kurumda saha deneyimi kazanılmasını öngörmektedir. Öğrencilerin stajlarını başarıyla tamamlayabilmeleri için İEÜ Staj Rehberi ve İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Staj Web sayfasındaki prosedürü izlemeleri gerekmektedir.


SFL 222  Zorunlu Yabancı Dil IV


ETI 212  Sözlü Çeviriye Giriş

Bu derste öğrenciler sözlü çeviri derslerine hazırlık yaparlar. Öğrenciler gerçek bağlamlarda kaydedilmiş metinleri işitsel ve görsel formatta izleyerek ve dinleyerek aldıkları notlara ve hafızalarında kalan bilgilere dayanarak dinlediklerini kaynak dilde tekrar aktarırlar ve erek dilde özetleyerek tekrar ifade ederler.


ETI 204  Medya ve İletişim Metinleri Çevirisi

Bu derste yazılı ve görsel basında kullanılan dilin özellikleri incelenecektir. Basında yer alan farklı metin türleri, işlevleri, ve söylemleri karşılaştırılacak, bu metinlerin çevirisinde izlenebilecek uygun yöntemler tartışılacaktır.


ETI 208  Yazılı Metinden Sözlü Çeviri

Bu derste öğrenciler yazılı metin üzerinden sözlü çeviri yapma becerilerini geliştirecektir. Öğrenciler çeşitli konulardaki metinler üzerinden, açımlama, genişletme, daraltma ve parçalara ayırma gibi stratejiler kullanarak farklı konularda terminoloji çalışması yaparlar.


ETI 222  Sosyal Bilimler Metinleri Çevirisi

Bu ders uygulama temelli gerçekleştirilmekte olup, ders sırasında verilen ödevlerin tartışılmasıyla çeşitli çeviri stratejileri üzerinde durulacaktır.


ETI 224  Dilbilime Giriş

Bu ders, dilbilimin küçük ölçekli ve büyük ölçekli (disiplinlerarası) alanlarına bir giriş niteliği taşımaktadır. Derste dilin sesbilgisi, biçimbilgisi, sözdizimi ve anlam düzeylerinin çözümlemesinin yanında disiplinlerarası alanlar tartışılacaktır.


SFL 1024  İkinci Yabancı Diller II


SFL 322  Zorunlu Yabancı Dil VI


POOL 005  GED - Sosyal Bilimler C: Sanat ve İletişim


ETI 316  Edebi Çeviri I

Bu derste yazın çevirisinde yaşanabilen çeşitli zorluklar tartışılacak, yazın çevirisinin neden ön araştırma ve inceleme gerektirdiği açıklanacak, kullanılabilecek çeşitli strateji ve yöntemler uygulamalı olarak ele alınacaktır.


ETI 499  Çeviri Projesi

Bu ders, öğrencilerin bağımsız olarak çalıştığı; ancak, öğretim elemanlarının gözetimi altında seçtikleri bir metni çevirip çevirilerini zamanında teslim ederek dönüt almak için eğitmenleriyle görüşme sorumluluğunu aldıkları kişisel bir çalışmadır. Öğrencilerden metin çevirisinde karşılaştıkları sorunları ve bu sorunlara buldukları çözümlerini anlattıkları, çeviri sürecine dair bir metin yazmaları beklenir.


SFL 422  Zorunlu Yabancı Dil VIII


ETI 470  Çeviri Tarihi

Bu derste dünya çeviri tarihindeki dönüm noktaları vurgulanarak Doğu ve Batı geleneğinde çevirmenlerin ve çevirilerin önemini değerlendirilecektir. Öğrenci çeviri tarihi konusunda bilinç geliştirerek geçmişle bugün arasındaki çeviri söylemlerini ürün süreç ve kılıcı odaklı olarak karşılaştırıp değerlendirebilecektir.


SFL 202  İkinci Yabancı Diller IV


Seçmeli Dersler


ETI 300  Ticaret ve Finans Metinleri Çevirisi

Bu ders kapsamında öğrencilere çevirinin özel bir alanı olan ticaret ve finans metinleri çevirisi tanıtılmaktadır. Ticaret ve finans metinlerinin yapısı ve genel özellikleri, işletme ve lojistik metinlerinin çevirisinde karşılaşılan zorlukların kaynağı ve terminoloji kazanımı gibi konular irdelenen temel noktalardır.


ETI 309  Çağdaş Batı Edebiyatına Giriş

Bu derste yazın dünyasına açılan farklı penceler yoluyla bir metni çeşitli şekillerde okumanın ve yorumlamanın mümkün olduğu tartışılacak ve değişik eleştirel kuramların ışığında farklı yazın türleri incelenecektir.


ETI 310  Kültürel Yönleriyle Yazılı ve Sözlü Çeviri

Bu ders hem kuramsal hem uygulama temelli olarak gerçekleştirilmektedir. Derste, çevirmenin tercihlerini etkileyen çeşitli kuramsal konular ele alınacak ve ders sırasında çeşitli çeviri stratejileri ve belirli teknikleri üzerinde durulacaktır.


ETI 315  Tıp Metinleri Çevirisi

Bu derste, öğrencilere çeviride uzmanlık gerektiren bir alan olarak tıp çevirisini tanıtılacak, tıp dilinin özellikleri, tıp çevirisinde karşılaşılan zorluklar ve tıp metinlerini çevirirken kullanılabilecek stratejiler gibi konular tartışılacaktır.


ETI 317  Edebi Çeviri II

Bu derste farklı yazın türlerinin çevirisiyle ilgili konular ele alınacak, çeviri süreci öncesi araştırma, çeviri için uygun stratejileri belirleme ve çeviri sonrasında metni gözden geçirme ve düzeltme becerileri geliştirilecek, betimleyici çeviri eleştirisi üzerinde durulacaktır.


ETI 320  Özel Alan Çevirisi

Ders, öğrencilere çeviride uzmanlık gerektiren alanlara yöneliktir. Derste farklı konu alanlarından metinlerin dil özellikleri, bu metinlerde özel olarak karşılaşılan zorluklar ve farklı metinleri çevirirken kullanılabilecek kaynaklar ve stratejiler gibi konular tartışılır.


ETI 322  Eşzamanlı Çeviri

Ders kapsamında öğrenciler etkin dinleme ve not alma tekniklerini kullanarak farklı konu alanlarından metinlerin eşzamanlı çevirisini yapacaklardır. Eşzamanlı çeviri için ön çalışmalar yapacaklar, farklı çeviri sorunlarına çözümler üretecekler ve sözlü çevirinin dinamiklerini laboratuvar ortamında gerçekleştirilecek uygulamalarla keşfedeceklerdir.


ETI 323  Avrupa Birliği Metinleri ve Anlaşmaları Çevirisi

Bu ders interaktif bir şekilde işlenmektedir. Alıştırmaya yönelik çeviri görevleri arasında ev ödevleri, sınıf içi bireysel ya da takım çalışmaları bulunmaktadır. Bu çalışmalar çeşitli güvenilir ya da AB ile ilgili kaynaklardan alınan metinler üzerinden olacaktır. Dersler ev ödevlerinin ve gerçekleştirilen çeşitli çeviri görevlerinin sınıf içerisinde tartışılması olarak tasarlanmıştır.


ETI 324  İşletme ve Lojistik Metinleri Çevirisi

Bu ders kapsamında öğrencilere çevirinin özel bir alanı olan işletme ve lojistik metinleri çevirisinin tanıtılması amaçlanmaktadır. İşletme ve lojistik metinlerinin yapısı ve genel özellikleri, işletme ve lojistik metinlerinin çevirisinde karşılaşılan zorlukların kaynağı ve terminoloji kazanımı gibi konular irdelenen temel noktalardır.


ETI 325  Güncel Konular

Bu ders, öğrencilerin güncel konular hakkında kaynakları takip ederek dünyanın gündemindeki güncel konular hakkında farkındalık kazanmalarını ve kendilerini kişisel ve düşünsel açıdan geliştirebilmelerini sağlayacaktır.


ETI 338  Ardıl Çeviri II

Ardıl çevirinin temelleri gözden geçirilecek ve her hafta ileri düzeyde ardıl çeviriye yönelik alıştırmalar yapılacaktır. Bu doğrultuda, belirli rollerin oynanarak sunulduğu röportaj biçiminde ödevler verilecektir. Derste çevirilecek olan bu röportaj biçimindeki metni hazırlamaktan iki öğrenci sorumlu olacaktır. Ayrıca, sözcük dağarcığının geliştirilebilmesi için haftalık ödevler de verilecektir. Diğer bölümlerden konuk hocalar da simulasyon için derse davet edilebilecektir.


ETI 360  Edimbilim ve Çeviri

Bu ders hem kuramsal hem uygulama temelli olarak gerçekleştirilmektedir. Derste, çevirmenin tercihlerini etkileyen çeşitli edimbilimsel kavram ve kuramlar ele alınmakta ve ders sırasında çeşitli edimbilim- temelli çeviri stratejileri üzerinde durulmaktadır.


ETI 370  Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğretimi

Bu ders, yabancı dil öğretiminin kuramsal ve uygulamalı yönlerini içerir. Dilbilgisi ve sözcük öğretimi, dil becerilerini geliştirme ve sınıf yönetimi gibi alandaki temel kavramlara odaklanır.


ETI 380  Sözlü Çeviri Çalışmaları

Ders, öğrencilerin not alma becerilerini geliştirmesi, sözlü çeviri becerileri edinmesi, sözvarlığı bilgisini arttırması ve sözlü çeviri mesleğiyle ilgili bilgi sahibi olması için tasarlanmıştır.


ETI 391  Bilgisayar Destekli Çeviri ve Yerelleştirme

Bu ders çeviri etkinliğinde ve çeviri araştırmalarında hâlihazırda kullanılan teknolojileri ele almaktadır. Bu derste öğrenciler kuramsal bilgileri öğrenecek ve gerekli teknolojilerle donatılmış laboratuvarda öğrendikleri kuramsal bilgiler çerçevesinde uygulamalar yapılacaktır.


ETI 401  Çeviri Eleştirisi

Bu ders farklı türdeki çeviri metinlerini değerlendirmek üzere çağdaş eleştiri kuramlarının öğrenilerek, çeviri eleştirisinde kullanılması için tasarlanmıştır.


ETI 426  Siyaset Bilimi Metinleri Çevirisi

Bu derste diplomasi metinleri çevirisinde nelere dikkat edileceği üzerinde durulacak ve verilen ödevlerle bu bilgiler pekiştirilecektir.


ETI 431  Toplum Çevirmenliği

Bu ders bağlamında, öğrenciler ilk haftalarda kuramsal olarak toplum çevirisinin gerekli olduğu ortamlar, iş ahlakı gibi konularda bilgi edineceklerdir. Ardından, toplum çevirmenliği için gerekli olan not tutma, terminoloji hazırlığı yapma ve yazılı metinden sözlü çeviri becerilerini çeşitli uygulamalarla geliştirmenin yanı sıra doktor randevusu, okul veli görüşmesi ve adli işlemler gibi muhtelif senaryolar üzerinden sözlü çeviri çalışması yapacaklardır.


ETI 432  Konferans Çevirmenliğinde Terminoloji Çalışmaları

Ders sırasında öğrencilere konuşmacıların adı ve/veya konuşmaların konusu ve/veya konuşma özetleri verilir. Öğrenciler, basılı ve çevrimiçi kaynaklardan faydalanarak ve terim yönetim sistemlerini etkin bir şekilde kullanarak terim veri tabanları hazırlarlar.


ETI 434  Konferans Ortamında Eşzamanlı Çeviri

Öğrenciler okul içinde ve dışında gerçek konferanslara katılacaklardır. Konferanslar sırasında duruma göre dinleyici olarak katılıp, yapılan çeviriyi dinleyerek not almaları ve/veya hocalarının gözetiminde kör kabinde çeviri yapmaları ve/veya kısa süreli gerçek çeviri yapmaları beklenecektir.


ETI 435  Çevirmenler için Profesyonel İletişim

Bu derste öğrenci sunumlarına ve sınıf içi tartışmalara ağırlık verilecektir. Farklı uzmanlık alanlarında bilgilendirici ve ikna edici konuşmalar ve tartışmalar üzerinden öğrencilerin İngilizce ve Türkçe iyi ve güzel konuşma ve kişilerarası iletişim yeteneklerini geliştirmeye yönelik kuramsal çalışmalar ve uygulamaya yönelik etkinlikler dersin içeriğini oluşturacaktır. Buna ek olarak, sözlü çeviri alanında uzmanlaşacak öğrencilere yönelik çeviri etkinlikleri de uygulanacaktır.


ETI 437  Metin Düzeltme ve Yayına Hazırlama

Bu ders, çevrilmiş metinlerin çeviri kalitesi bakımından değerlendirilmesi, tashih ve redaksiyon süreçleri sonunda metni yayına hazırlama konusunda bilgilendirmek amacıyla tasarlanmıştır.


ETI 440  Görsel-İşitsel Çeviri

Bu derste, giderek yaygınlaşan görsel-işitsel çeviri alanında altyazı çevirisi, teknik ve kuramsal açıdan incelenecek, sıklıkla karşılaşılan çeviri sorunları örnekler üstünden değerlendirilecek, ele alınan konular uygulamalarla pekiştirilecektir.


ETI 447  Çeviride Alan Çalışması

Bu ders çevirmen adaylarını mezuniyet sonrası yaşama hazırlamak üzere tasarlanmıştır. Her hafta kendi alanlarında uzman konuklar (iş dünyası, akademi vb.) derse katılabilir ve piyasa koşullarına ve beklentilerine ilişkin öğrencilere yönelik bir sunum yaparlar ve sonrasında soru cevap ile öğrencilerin sorularına yanıtlar verilir.


ETI 450  Söylem Çözümlemesi

Bu ders öncelikli olarak dilbilimsel kurama dayalı söylem çözümleme çalışmaları ile ilgilenir. Ders, ayrıca, konuyu betimleme ve bilgi yapısı ile sözcük dizilişindeki değişmeleri araştırmak için metinleri incelemeyi de kapsar.


ETI 461  Yaratıcı Yazma

Derste edebi türlerin özellikleri incelenecek, öğrencilere hem edebi hem edebi olmayan türlerde kendilerini ifade edebilmeleri için gerekli yaratıcı cesaret ve teknik destek sağlanacaktır.


ETI 472  Biçembilim

Bu ders “biçem” kavramını farklı türleri birbirinden ayıran dilbilimsel farklılıkların bütünü olarak “dil kesiti” anlamındaki biçem, ve bireysel dil kullanımlarını tanımlamak üzere kullanılan biçem olarak iki düzlemde ele almaktadır.


ETI 480  Çeviride Kaybolmamak

Öğrenciler, çokdisiplinli bir yaklaşımla çeviri ediminin farklı boyutlarını ve çevresel temalarını inceleyerek çeviri yetkinliklerini ve kuramsal bilgilerini arttırırlar.


İMT 310  Türk İşaret Dili*

Bu derste, Türk işaret dili tarihi, alfabe ve temel kavramlar öğretilir. Ders kapsamında, görsel bir dil olan işaret dili konusunda, işitme engeli bulunmayan kişilere, işitme engelli bireylere hastane, okul, mahkeme, karakol gibi farklı toplumsal ortamlarda yardımcı olabilecek temel düzeyde işaret dili bilgisi verilmektedir.


İMT 320  Sesli Betimlemeye Giriş

Bu ders hem kuramsal bilgi hem de uygulamaya dayanır. Öğrenciler öncelikle, betimleme kavramıyla tanıştırılacak, sonrasında çeşitli küçük betimleme etkinlikleriyle betimleme kurallarını yavaş yavaş öğrenmeleri sağlanacaktır. Tamamlayıcılık, nesnel anlatım ve betimlemenin doğru yere yerleştirilmesi gibi genel esaslar öğrenci tarafından kavranacaktır.


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.