ETI 446 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Çeviride Alan Çalışması
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ETI 446
Güz/Bahar
3
0
3
8

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
-
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı
Dersin Amacı Dersin amacı, iş dünyasından, devlet kurumlarından ve piyasadan gelen konuklar aracılığıyla mezuniyet sonrası eğitim ve iş hayatına öğrencileri hazırlamak, Türkiye ve dünyadaki iş olanaklarını tanıtmak, çeviri mesleğine geniş perspektiften yaklaşmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Mütercim tercümanlık mezunlarının meslekleriyle ilgili ne gibi işler yapabildiğine ilişkin örnekleri değerlendirebilecektir.
  • Çevirmen olarak meslek dernekleri ve meslekî hakları konusunda değerlendirmeler yapabilecektir.
  • Mezuniyet sonrası eğitim ve iş yaşamıyla ilgili değerlendirmeler yapabilecektir.
  • Farklı çeviri alanlarını tanıyabilecektir
  • Çeviri piyasasındaki gelişmeleri nasıl takip edeceğini değerlendirebilecektir.
Tanımı Bu ders çevirmen adaylarını mezuniyet sonrası yaşama hazırlamak ve çeviri edimine farklı perspektiflerden yaklaşmalarını mümkün kılmak üzere tasarlanmıştır. Her hafta kendi alanlarında uzman konuklar (iş dünyası, kamu kurumları vb.) derse katılabilir ve piyasa koşullarına ve beklentilerine ilişkin öğrencilere yönelik bir sunum yaparlar ve sonrasında soru cevap ile öğrencilerin sorularına yanıtlar verilir. Böylece öğrenciler meslek hayatına ilişkin bilgiler edinirken alandan insanlarla da tanışma şansı bulurlar

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse genel bir bakış, izlencenin tartışılması
2 Piyasa dinamikleri ve iş etiği "Müşteri Gözünden Çevirmenlik Mesleği"
3 Mezuniyet sonrası eğitim olanakları "Yurtdışı burslar ve eğitim olanakları"
4 Türkiye'de temel çeviri sorunları Çeviride Etik
5 Meslek örgütleri: ÇevBir ve BKTD AB Bakanlığı Çeviri Eşgüdüm Başkanlığı
6 Türkiye ve dünyada iş olanakları Erken Cumhuriyet döneminde çeviri ve müstehcenlik
7 Çeviride kalitenin değerlendirilmesi
8 Çeviride Türkçe sorunları: düzelti ve editörlük
9 Çeviride ideoloji sorunu
10 Çevirmenin görünürlüğü
11 Çeviride imla sorunları Çeviride Teknik Yazma
12 Çeviride teknolojinin kullanımı
13 Çeviride belirtikleştirme
14 Çeviri ve mizah: mizahın hedef dile aktarımı
15 Mesleki yeterlilikler
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Dersin Kitabı
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
30
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
10
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
40
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
10
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
56
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
220

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Mütercim Tercümanlık alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek X
2 Mütercim Tercümanlık alanındaki kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek, X
3 Kaynak ve erek dillerin dilbilgisel, sözcüksel ve anlamsal yapılarını anlayabilmek ve kullanabilmek,
4 Dilin toplumsal, coğrafi, tarihsel, biçemsel değişkelerinin işlevlerini ve anlamlarını tanımlayabilmek
5 Kaynak ve erek dildeki farklı türdeki metinlerin küçük ve büyük ölçekli yapılarını, bağlaşıklığını, bağdaşıklığını, sosyal ve kültürel işlevlerini anlayabilmek, çözümleyebilmek ve bu tür metinleri üretebilmek
6 Farklı uzmanlık alanlarına ilişkin geliştireceği kuramsal bilgi ve becerisini çeviri edimine aktarabilmek X
7 Kaynak dildeki metinleri anlayabilmek ve bu metinlerin anlamları ve işlevleriyle uyuşan kesit dili kullanarak erek dile aktarabilmek
8 Çevirinin tüm süreçlerinde çeviri bellekleri, çevrimiçi kaynaklar, terim bankaları, imla ve dilbilgisi kontrolü, internet, terminoloji veri tabanı gibi mevcut teknolojileri etkin bir biçimde kullanabilmek ve bu alandaki gelişmeleri izleyebilmek X
9 Çevirmenin toplumsal rolüne yönelik bilgi ve becerilerini kullanabilmek; iş hayatının gereksinimlerini ve iş profillerini izleyebilme bilgi ve becerisini kullanabilmek X
10 Çeviriye ilişkin aşamaları ve stratejilerini tanımlayabilmek, çeviri sürecinde karşılaşılan sorunları tanımlayabilmek ve bunların çözümlerine ilişkin yöntemler geliştirebilmek X
11 Çeviri sürecinde kararlar alabilmek, eleştiri yapabilmek ve yaratıcılık gösterebilmek X
12 Çeviri sürecinde gerekli kaynaklara erişebilmek ve kaynakları etkin bir şekilde çeviri sürecine dahil edebilmek X
13 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek
14 Hayat boyu öğrenme becerisi kazandırmak

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest